Regulamin sklepu Regulamin sklepu

15 grudzień, 2016

Regulamin sklep.cleansole.pl

I Wstęp

  1. Regulamin sklepu internetowego www.sklep.cleansole.pl

CleanSole Sp. z o.o. spk.

Łódź 90-224 Łódź, Rewolucji 82 lok.41

2. Zamówienia w sklepie można składać poprzez:

a) sklep internetowy pod adresem www.brillstore.eu (sklep).

b) osobiście, pon.-pt., w godzinach 9-17, w biurze firmy:

CleanSole Sp. z o.o. spk.

Łódź 90-224 Łódź, Rewolucji 82 lok.41

  1. Administratorem danych osobowych jest

CleanSole Sp. z o.o. spk.

Łódź 90-224 Łódź, Rewolucji 82 lok.41

Zwany dalej: CleanSole Sp. z o.o. spk.

4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do użytkowników sklepu www.brillstore.eu i określa zasady dokonywania rejestracji oraz korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień, tudzież zasady zawierania umów sprzedaży.

5. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” w zakładkę Regulamin, umieszczoną na stronie głównej sklepu www.brillstore.eu

6. Informacje o produktach w sklepie www.brillstore.eu (m.in.: opisy i ceny) stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

7. Towary w sklepie internetowym www.brillstore.eu są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, specyfikacji, czasie realizacji zamówienia itp.


II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

1. Sklep www.brillstore.eu przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie oferowanych towarów.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu www.brillstore.eu (klient), a

CleanSole Sp. z o.o. spk.

Łódź 90-224 Łódź, Rewolucji 82 lok.41

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje poprzez wydrukowanie i przekazanie klientowi dowodu zakupu (paragon/faktura VAT) bądź też specyfikacji nabywanych produktów wraz z ich dostawą. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się przepisy ustawy z 24.06.2014r o prawach konsumenta.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług sklepu www.brillstore.eu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.

5.  CleanSole Sp. z o.o. spk. , jako właściciel sklepu internetowego, podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji, przez osoby nieupoważnione, danych podawanych podczas rejestracji.


III Zawarcie umowy sprzedaży

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży należy złożyć zamówienie on-line na stronie sklepu www.brillstore.eu bądź osobiście w godzinach otwarcia biura firmy.

2. Sklep www.brillstore.eu  przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone. Zamówienia składane osobiście przyjmowane są w godzina otwarcia biura firmy.

3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.

4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać – poprzez „dodanie” ich do „koszyka” – wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości.

5. Po złożeniu przez klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu www.brillstore.eu lub/oraz drogą mailową komunikat z informacjami dotyczącymi pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, a także czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych klienta. Komunikat ten stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep oferty zakupu klienta.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.


IV Dostawa i odbiór

1. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem:

a) firmy kurierskiej,

b) Poczty Polskiej.

W przypadku zamówień poza granice Polski (kraje, do których realizowana jest przesyłka określone są w cenniku opłat) towar wysyłany jest drogą pocztową (Poczta Polska). Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1 do 5 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki (kraj Polska) oraz do ok. 2 tygodni (zagranica).

Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia jest określony w specyfikacji każdego towaru. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ewentualnych kosztów przesyłki), także w przypadku wyboru przez klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu transferuj.pl bądź też zwykłym przelewem internetowym).

2. Wszystkie przesyłki realizowane są zgodnie z treścią opisu określonego w podpunkcie „Koszty dostawy i formy płatności”.

3. Koszty przesyłki zakupionych towarów ponosi klient, o czym zostaje on poinformowany przy akceptacji składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (faktura VAT).


V Ceny i metody płatności

1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana jest na stronie sklepu i ma charakter wiążący (w rozumieniu ustawy z 24.06.2014r o prawach konsumenta) od momentu otrzymania przez klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez niego zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, aż do końca realizacji zamówienia. Wymieniona cena nie ulegnie zmianie – niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w kolejnym mailu.

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich, euro oraz dolarach i zawierają wszystkie jej składniki, w tym koszt podatku VAT, cła i innych podatków.

3. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru: gotówką, spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy (za pobraniem), tradycyjnym przelewem bankowym, badź e-przelewem przeprowadzonym za pośrednictwem transferuj.pl przed dostawą.

4. CleanSole Sp. z o.o. spk. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.brillstore.eu, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach ww. sklepu lub wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.


VI Reklamacje, wymiany i zwroty

Reklamacja

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

2.  CleanSole Sp. z o.o. spk. ponosi odpowiedzialność z tytułu dostarczenia towaru bez wad a tym samym jako sprzedawca odpowiadają wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji ustawy z 24.06.2014r o prawach konsumenta.

3. CleanSole Sp. z o.o. spk. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, jak również zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

4. Reklamacje wynikające z naruszenia praw klienta, w szczególności w przypadku niezgodności towaru z umową, należy kierować droga elektroniczną na adres
e-mail biuro@cleansole.pl lub w formie listu poleconego skierowanego na adres:

CleanSole Sp. z o.o. spk.

Łódź 90-224 Łódź, Rewolucji 82 lok.41

 z dopiskiem: www.sklep.cleansole.pl – reklamacja.

5. Reklamacja powinna zawierać: dane klienta, jego adres e-mail, opis transakcji lub wskazanie innych okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji, żądanie klienta. W przypadku gdy dane informacje wskazane przez klienta wymagać będą uzupełnienia, przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wezwania klienta do ich uzupełnienia.

6. CleanSole Sp. z o.o. spk. zobowiązują się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. W przypadku niemożności dochowania wskazanego terminu, przedsiębiorca zobowiązuje się do poinformowania klienta, wskazując mu jednocześnie termin rozpatrzenia reklamacji, z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia poinformowania.

Odstąpienie, zwrot, wymiana towaru

7. CleanSole Sp. z o.o. spk. działając w oparciu o regulacje ustawy z 24.06.2014r o prawach konsumenta informuje klienta o możności odstąpienia od umowy wskazując jednocześnie na poniższe zasady:

a) w myśl regulacji ustawy z 24.06.2014 r o prawach konsumenta, klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust 2 i art. 35 rzeczonej ustawy.

b) odstąpienie od umowy może nastąpić: w oparciu o złożone pisemne oświadczenie lub drogą elektroniczną (e-mail). W przypadku gdy klient odstąpi od umowy drogą elektroniczną, otrzyma (niezwłocznie) potwierdzenie - na trwałym nośniku - otrzymania informacji o odstąpieniu.

c) do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8. Zgodnie z art. 28 ustawy z 24.06.2014 r. o prawach konsumenta bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się :

a) dla umowy, w wykonaniu której zostaje wydany towar, od objęcia towaru w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,

b) w przypadku umowy, która dotyczy kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub częściami od dnia objęcia ostatniego towaru, jego partii lub części,

c) w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

9. Zgodnie z art. 34 ustawy z 24.06.2014r o prawach konsumenta zwrot towaru, powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

10. Zwrot zakupionego towaru prosi się o przysłanie na adres:

CleanSole Sp. z o.o. spk.

Łódź 90-224 Łódź, Rewolucji 82 lok.41

z dopiskiem: www.sklep.cleansole.pl – zwrot.

11. Zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy z 24.06.2014r o prawach konsumenta w przypadku zwrotu towaru, Klientowi zostaną zwrócone uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

12. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później wszakże niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Klienta od umowy.

13. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z 24.06.2014r o prawach konsumenta zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient.

14. Zmiana sposobu płatności może nastąpić tylko na podstawie wyraźnej zgody klienta przy uwzględnieniu i zachowaniu zasady, iż zmiana ta nie będzie wiązać się dla klienta z koniecznością poniesienia przez niego z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z 24.06.2014r o prawach konsumenta, w szczególności gdy:

a) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) przedmiotem świadczenia jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

16. Klient ma prawo do wymiany zakupionego towaru bez podania przyczyny na dowolny inny dostępny w ofercie sklepu www.brillstore.eu  w ciągu 14 dni od jego zakupu.


VII Pozostałe

  1. Dane osobowe klientów, podawane podczas rejestracji w sklepie internetowym www.brillstore.eu, są przetwarzane przez CleanSole Sp. z o.o. spk. w celu realizacji zamówień. W zależności od decyzji klienta, wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie Profil klienta, mogą być one ponadto przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych produktów, usług oraz promocji oferowanych przez sklep internetowy www.brillstore.eu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub też ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, bądź gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Klient ma również prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 

2. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu internetowego www.brillstore.eu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia), jak również wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i zgodnie z niniejszym Regulaminem. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez Sklep internetowy www.sklep.cleansole.pl

3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym www.brillstore.eu  stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw, mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego www.sklep.cleansole.pl

5. CleanSole Sp. z o.o. spk. jako właściciele sklepu internetowego oświadczają, iż wszelkie ewentualne spory mogące powstać na tle korzystania ze sklepu internetowego www.brillstore.eu zobowiązują się wyjaśnić na drodze polubownej. W przypadku braku możności rozstrzygnięcia w sposób wskazany powyżej – sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy, według obowiązujących przepisów.

6. Wszelkie zamieszczone w sklepie internetowym www.brillstore.eu znaki towarowe oraz nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach identyfikacyjnych.


VIII INFORMACJA O ODSTĄPIENIU

W oparciu o regulacje ustawy z 24.06.2014r o prawach konsumenta informują, iż: Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

a) w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczone na nośniku materialnym – od dnia zawarcia umowy,

b) w przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy (umowa sprzedaży) od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy,

c) w przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,

d) w przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części bądź w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Informację o odstąpieniu prosimy przesłać na adres: Commar Agencja Interaktywna  Adres e–mail: biuro@cleansole.pl

Jeżeli Klient skorzysta z drogi elektronicznej, prześlemy mu – niezwłocznie – potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust 2 i art. 35 ustawy z 24.06.2014r o prawach konsumenta.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

W nawiązaniu do powyższego, dodatkowo informujemy, iż zwrot płatności nie obejmuje dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru tj. sposobu innego niż oferowany przez nas najtańszy, zwykły sposób dostarczenia towaru.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie (w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem).

Informujemy, iż w przypadku odstąpienia Klienta od umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy – nie odbieramy od Klienta tychże rzeczy.

Tym samym informujemy, iż w powyższym przypadku możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy po otrzymaniu od nas rzeczy:

  1. prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

CleanSole Sp. z o.o. spk.

Łódź 90-224 Łódź, Rewolucji 82 lok.41

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin ten jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem 14 dni.

b) Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.